Funktionalitet

Loftslifte, afstande mellem arbejdsstationerne, videndeling og gode indeklimaforhold har betydning for personalets stressniveau, arbejdsglæde og risikoen for behandlingsfejl

Der er en lang række elementer, der skal spille sammen for at dagligdagen kan fungere i en enhed. Designprincippet ”Funktionalitet” dækker over et bredt spænd af elementer, der har betydning for, at de daglige udfordringer kan løses. Elementer med betydning for personalets arbejdsgange og arbejdsmiljø, muligheden for at orienterer sig (Way-finding) samt hjælpemidler og tilgængelighed for patienter og pårørende.

Printvenlig version af designprincippet FUNKTIONALITET

Way-finding

I alle enhederne er der, som det beskrives under rammebetingelser, ofte mange pårørende. Pårørende der ikke nødvendigvis har været i enheden før.

Patienter, der modtager ambulant behandling skal ofte også selv finde frem til enheden. Enheder varierer meget i størrelse og kontekst, hvilket også påvirker ankomstsituationen og behovet for at fokusere på way-finding i designet.Et vist fokus på orientering er dog altid vigtigt* for at undgå stressede situationer*.

Undersøgelser fra hospitaler viser, at det er lettere at orientere sig i en enkelt designet bygning end i en kompleks plan*. Det er dog ikke kun mængden af valg i planens design, der er afgørende for orienteringenEn planløsning, hvor hjørner har 45 graders vinkler, gør bygningerne mere komplekse at orientere sig i end bygninger med planløsninger, der har 90 graders vinkler ved hjørner*.

Brugerne orienterer sig på forskellige måder. Derfor bør der arbejdes med forskellige elementer, som kan understøtte orienteringen. Brugen af ”landmarks” kan være nyttig f.eks. i form af fotos, kunst eller særligt møblement*. Lyssætning kan også udnyttes som et element til at lede brugerne på rette vej særligt i aften- og nattetimerne*. Det kan være en fordel at placere nogle af personalets arbejdsstationer, de steder hvor orienteringen kan være vanskelig, så den besøgende kan føle sig tryg og har et sted at henvende sig*.

Skilte bruges ofte som bidrag til orientering. Der er dog ikke nogen entydig løsning på, hvilken type skiltning, der fungerer bedst. Veldesignede skilte løser ikke orienteringsproblemer*. Grafisk skiltning er hurtigst at aflæse, men man undgår bedst fejlorientering med skriftbaseret skiltning. Skilte kan være en hjælp til orientering, men de erstatter ikke fordelene ved en simpel og enkel planløsning. For mange skilte kan også være forstyrrende selv i simple planstrukturer*. Det er desuden et problem for synshandikappede at orientere sig via skilte*. Forsøg med udlevering af kort viser, at det kun øger tidsforbruget for orienteringen*.

 

Muligheder

 • Grundplan bør designes med en overskuelig struktur. Let aflæselige træk og hjørner med 90 graders vinkler letter orienteringen.
 • ”Landmarks” og genkendelige elementer som kunst eller møbler letter orienteringen.
 • Enkel skiltning kan hjælpe orienteringen, både når skiltene er grafik- og tekstbaserede.
Overskuelighed og elementer der hjælper på vej

Muligheder

 • Planstrukturen bør ikke bevæge sig over flere niveauer.
 • Rum og åbninger til patienter dimensioneres ud fra gældende lovgivning, så en kørestolsbruger eller en patient i en hospitalsseng kan komme rundt. Det har f.eks. betydning for udformningen af opholdsrum og behandlingsrum for patienter, patientstuer, toiletter, gangbreder, døre og hældninger både indenfor og udenfor.
Adgang og tilgængelighed for alle - inde og ude

Muligheder

 • Rum kan etableres med fokus på dobbeltudnyttelse, så de kan bruges til forskellige formål. Det kan f.eks. dreje sig om møderum, opholdsrum, multi-rum og lignende.
 • Rum der skal dobbeltudnyttes skal placeres, så de både kan varetage private, faglige og sociale arrangementer.
Fleksibilitet og dobbeltudnyttelse

Arbejdsmiljø og arbejdsgange

Arbejdet i en palliativ enhed er meget afhængig af vidensdeling og erfaringsudveksling*. Patienterne lider ofte af forskellige og komplekse sygdomme, der er forbundet med meget forskellige symptomer. Videndelingen er særligt vigtig for det kliniske personale, både i løbet af en vagt, men også ved overlevering af viden til næste vagthold. Vidensdeling mellem institutioner, som omfatter uddannelse og forskning skal også imødekommes i enhedernes design. Samtidig er det vigtigt, at pauserum og personalerum udarbejdes, så de understøtter fagligheden og fællesskabet i personalegruppen.

Personalets arbejdsopgaver varierer, og arbejdsstationernes udformning og placering skal afspejle arbejdets karakter*.  Arbejdspladser, der kræver intimitet og ro placeres, så de er ugenerede. Udadvendte arbejdssituationer placeres derimod så de understøtter relationen mellem de forskellige brugergrupper. Arbejdets karakter er også afgørende for om den enkelte arbejdsplads skal udformes med fokus på sociale eller private behov. Korte arbejdsgange imødekommes ved placeringen af de enkelte arbejdsstationer. Det er vigtigt for det kliniske personale, at arbejdsstationerne placeres tæt ved patientstuerne. Arbejdsarealerne indrettes i det hele taget med udgangspunkt i gældende lovgivning for arbejdsmiljø*. De konkrete anbefalinger for udformning og placering af arbejdsstationerne findes i Funktionsdiagrammer og rumprogram.

Arbejdsskader hos personalet i sundheds- og plejesektoren omfatter blandt andet slid og skader som følge af løft og flytning af patienter. Det er dokumenteret i flere undersøgelser, at skaderne er så omfattende, at de også har økonomiske konsekvenser for arbejdsgiveren i form af tabte arbejdsdage og udbetaling af erstatning*. Gulvlifte og mekaniske lifte sænker imidlertid antallet af arbejdsskader, der er en konsekvens af løft. Det sænker også arbejdsgiverens økonomiske omkostninger og styrker personalets arbejdsglæde at bruge lifte*. En undersøgelse fremhæver også, at patienterne bemærker personalets stigende arbejdsglæde og selv føler sig mere trygge, når liftene bruges*. Samtidig antydes det, at loftsliftene kunne bruges endnu mere og på den måde forbedre arbejdsforholdene yderligere*. Manglende brug ser især ud til at skyldes begrænsede manøvreringsarealer, eller at liftene ikke er tilstrækkeligt tæt på de steder, hvor der er brug for dem. Integrerede loftlifte ser i den forbindelse ud til at blive brugt mest, når de er tænkt ind i byggeriet fra starten og passer til alle de situationer, de skal bruges i*. Tidssvarende velfærdsteknologi kan i det hele taget indarbejdes som en måde at forbedre personalets arbejdsforhold på, ligesom rigeligt og struktureret depotplads kan være en for del for arbejdsgangene*.

Personalets stressniveau, oplevede arbejdsglæde, mængden af konflikter, risiko for fejl og arbejdsmiljøet som helhed er også afhængig af lydkvaliteten og lydniveauet i en palliativ enhed*. Gode lysforhold kan også være afgørende for at undgå fejl i behandlingsgangene specielt i forbindelse med medicinering og journalisering både ved arbejdsstationen, i medicinrummet og på patientstuen. Læs mere under designprincippet LYS– LYD – LUFT – TEMPERATUR.

Muligheder

 • Videndeling imødekommes i udformningen af arbejdsstationer særligt for det kliniske personale.
 • Arbejdsstationerne placeres og udformes, så de imødekommer arbejdsgangene hos de enkelte faggrupper.
 • Afstanden optimeres mellem arbejdsstationerne.
 • Arbejdsarealerne indrettes med udgangspunkt i gældende lovkrav.
 • Loftlifte bør indarbejdes på sengestuerne og i andre faciliteter, hvor patienterne skal løftes.
 • Rigeligt og struktureret depotplads placeres tæt på arbejdsstationerne.
 • Lyd- og lysforhold skal tages i betragtning i udformningen af personalets arbejdsforhold.
Korte arbejdsgange mellem arbejdsstationerne

Synergi

+

Konflikt

tilbage

Enter Principle

+

Funktionalitet

+
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore temporibus libero, at ipsum inventore eaque, praesentium rem esse dolores quam enim architecto ad quia harum dignissimos dolorem corporis maxime natus.
÷
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aperiam adipisci maxime, vitae fuga illo incidunt iusto ullam, ad quae tenetur doloribus unde nihil natus corrupti perferendis optio nobis alias nam?